Siamgreenergy.Co.Ltd
ENERGY
MANAGEMENT
SYSTEM
Internet of Things Platform (IoT)
    ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System - EMS) ในรูปแบบ Internet of Things (IoT) เป็นระบบที่บริษัทสยาม กรีนเนอร์ยี่ จำกัด พัฒนาขึ้นโดนนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้งานกับระบบตรวจวัดและควบคุม พลังงาน ทำให้อุปกรณ์และเซ็นเซอร์ในแต่ละส่วน สามารถเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าชี้วัดทางไฟฟ้า ค่าชี้วัดทางความเย็น และความร้อน โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน ของอาคารและโรงงานอย่างยั้งยืนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการจัดการพลังงาน จากเดิมที่เน้น เฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค มาเป็นเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรผ่านทางระบบแสดงผลการใช้พลังงานที่เข้าใจง่ายและสามารถติดตามวางแผน การใช้พลังงานได้จริง
ประโยชน์ของระบบ
EMS
ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน
มากกว่า 50%
1. Energy Cost Saving ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทันที 5-10% และสามารถวางแผนลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวมากกว่า 50%
ลดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน
มากกว่า 20%
2. Oparation Cost Saving ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอาคารลงมากกว่า 20% จากการทำ Process Improvement และการรวมระบบควบคุมต่างๆมาเป็นระบบเดียว
เพิ่มการมีส่วนร่วม
3. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานขององค์กรผ่านทาง Smart device ต่างๆอาทิ คอมพิวเตอร์ Smart phone และ tablet
ประเมินผลได้อย่างชัดเจน
4. สนับสนุนการนำผลการใช้พลังงานมาเป็นตัวประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
รองรับพลังงานสีเขียว
5. รองรับการเชื่อมต่อกับ Green Technology รูปแบบต่างๆ อาทิ Solar Roof,สถานีรถพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนอื่นๆ
SGN ENERGY PLATFORM
SGN Monitoring Device
มิเตอร์ ชุดตรวจวัดและเซนเซอร์ ที่ได้มาตรฐาน สำหรับค่าพลังงานต่างๆ พร้อมรองรับการส่งข้อมูล ผ่านระบบสื่อสารรูปแบบต่างๆ
SGN Gateway
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างชุดข้อมูลที่ได้จากแต่ละอุปกรณ์ ให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้างที่ต้องการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดเก็บข้อมูล
SGN Intergrated Server
• ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน ที่มีปริมาณมากและมีความหลากหลาย
• ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ ประเมินผลการใช้พลังงานที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อการบริหารจัดการที่ตรงจุดพร้อมทั้งระบบการสร้างรายงาน
• พร้อมทั้งมีระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล
• มีระบบป้องกันความปลอดภัยสูงสุด
SGN Web Portal
• แสดงผลการใช้พลังงานภายในอาคารและโรงงานในรูปแบบ Web base
• ตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานผ่านทาง Smart Device
• จัด Priority ในการเข้าถึงข้อมูลตามกลุ่มผู้ใช้ได้
• สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ตามความต้องการ
SGN FEATURES
 
• แสดงข้อมูลสำคัญต่างๆ ผ่าน Energy Dashboard และ Floor plan layout
ระบบประมวลข้อมูลสำคัญได้จำถึงหน่วยย่อยสุดและสามารถรองรับหน่อยไฟฟ้าหลาย รูปแบบทั้ง kWh,Volt,Amp,kW,temp และ tonCO2
 
• Full Web base Control
ควบคุมทุกการใช้งานผ่านปลายนิ้วสัมผัสด้วยเว็บแอพพลิเคชั่นผ่าน Smart Device
 
• ฟังก์ชั่นเปรียบเทียบค่าพลังงานเพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผน
ระบบมาพร้อมฟังก์ชั่นเปรียบเทียบค่าพลังงานเบื้องต้น พร้อมระบบเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ในแบบ Real Time
 
• ฟังก์ชั่นคำนวณการลงทุนด้านประหยัดพลังงาน
แจ้งข้อมูลด้านมูลค่าการลงทุนในทุกโครงการและรองรับ M&V ตามมาตรฐาน IPMVP
 
• จัดทำ Report การใช้พลังงานอัตโนมัติ
สะดวกและง่ายต่อการจัดทำข้อมูลกับการรองรับการบันทึกไฟล์ทั้งแบบ Data Sheet และ Executive Summary
ตัวอย่าง EMS ระบบอาคาร
ตรวจวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ภายในอาคาร
เชื่อมต่อข้อมูลการใช้พลังงานของอุปกรณ์ผ่านทางการสื่อสารไร้สาร อาทิ 3G,Wifi,RF
แสดงผลการใช้พลังงานในรูปแบบ Web base ผ่านทางคอมพิวเตอร์และ Smart Device