Siamgreenergy.Co.Ltd
Make
Smart Building
Solar Plant
Management
Our Company
        บริษัท สยาม กรีนเนอร์ยี่ จำกัด ก่อตั้งจากกลุ่มวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้านพลังงาน และด้าน Computer Science โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำ System Integrator ของเมืองไทย ที่นำเอาระบบสารสนเทศและโทรคมนาคมมาใช้งานกับธุรกิจด้านพลังงานและอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจด้านการจัดการพลังงาน ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน จนถึง การพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานต่างๆ
        ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์ในการนำอุปกรณ์จากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกและผลิตภัณฑ์ของบริษัท มาออกแบบและพัฒนาเป็นระบบตรวจวัดและควบคุม ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า
Our Expertise
 • System Integrator

  +

  ออกแบบ และ พัฒนาระบบ monitoring and control ในรูปแบบ Energy Management System โดยคัดเลือกอุปกรณ์ชั้นนำจากทั่วโลกและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาประยุกต์ใช้งานเป็นระบบที่ลูกค้าต้องการบนพื้นฐานการลงทุนที่คุ้มค่า อาทิ ระบบ Factory Energy Management System, ระบบ Hotel Management และระบบ Solar Plant Management

 • Energy Efficiency Solution

  +

  ให้บริการด้านอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน การนำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า การจัดหาอุปกรณ์ และจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

 • Renewable Energy Solution

  +

  ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ไบโอแก็ซ และ ชีวมวล ครอบคลุมตั้งแต่ การสำรวจออกแบบ การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของลูกค้า

Our Product
Smart Building System(IoE)
   เปลี่ยนอาคารและโรงงานเดิมๆ ให้เป็น Smart Building เพื่อเพิ่มกำไรของหน่วยงานให้ถึงสูงสุด ด้วย SGN Internet of Everything Platform ที่สามารถควบคุมจัดการอาคารได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
Solar Management System
   ไม่ต้องรอทุกๆสิ้นเดือนเพื่อรับเงิน SGN Solar Management ให้คุณสามารถตรวจสอบและติดตามรายได้ จากพลังงานที่ผลิตได้แบบ Real-time ผ่านทาง Mobile Web App ให้การลงทุนของคุณเป็นไปตามแผนที่วางไว้
Street Lighting Solution
   SGN Street Lighting Solutionให้คุณสามารถติดตามและควบคุมการทำงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะได้อย่างบูรณาการ ลืมการจดหน่วยมิเตอร์แบบเดิมๆ เปลี่ยนเป็นดูข้อมูลผ่านระบบ Cloud Server
Protocol Converter
   หมดยุคการควบคุมจัดการอุปกรณ์แยกแต่ละระบบ SGN protocol Converter ให้คุณสามารถผสานรวมทุกระบบเป็นระบบเดียวในรูปแบบที่คุณต้องการ
Our Portfolio
Our Client